Privacy

PRIVACYREGLEMENT VROUWEN CONTACT CASTRICUM

 1. Introductie
  Het Vrouwen Contact Castricum, hierna te noemen VCC, is beheerder van de website www.vccastricum.nl. Tevens wordt onder verantwoordelijkheid van het VCC diverse keren per jaar het verenigingsblad de INFO samengesteld en verspreid.Door het VCC worden persoonsgegevens bewaard en verwerkt. De vereniging is hierbij de verantwoordelijke partij voor het gebruik van deze gegevens. Ze is daarbij gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving zoals vermeld in de Algemene Verordening Persoonsgegevens, bekend onder de naam AVG. Deze verordening is ingegaan per 25 mei 2018. Overeenkomstig de AVG zet het VCC zich in voor de bescherming van de privacy van haar leden en de bezoekers van de website.In het vervolg wordt aangegeven hoe de vereniging persoonsgegevens verzamelt en op welke wijze deze gegevens worden gebruikt. Het beschermen van de privacy van haar leden en de bezoekers van de website is daarbij het uitgangspunt.
  ..
 2. Welke gegevens worden verzameld en verwerkt?
  De vereniging beheert de volgende gegevens van haar leden:

  • naam, adres en woonplaats (NAW gegevens),
  • telefoonnummer(s),
  • e-mailadres(sen) voor zover van toepassing
  • datum aanvang lidmaatschap,
  • indien van toepassing: functie(s) als vrijwilliger.

  Deze gegevens zijn door de leden zelf verstrekt bij het aangaan van het lidmaatschap hetzij door het invullen van een formulier, hetzij door op andere wijze kenbaar maken van deze gegevens bij de ledenadministratie.

  Door het meedelen van persoonsgegevens garandeert het lid dat deze juist en volledig zijn. Wijzigingen in deze gegevens dienen dan ook terstond aan de ledenadministratie te worden doorgegeven.

  Bij opzegging van het lidmaatschap worden op verzoek de persoonsgegevens verwijderd na afloop van het contributiejaar en nadat alle verschuldigde gelden zijn voldaan. Voor de financiële verantwoording kan het nodig zijn gegevens van voorgaande jaren te bewaren.

  Indien geen verzoek tot verwijdering is ingediend zullen de gegevens worden opgenomen in de oud-ledenadministratie.

 3. Wat is het doel van het bewaren en verwerken van de persoonsgegevens?
  De vereniging verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • het bijhouden van de ledenadministratie,
  • het vastleggen en innen van contributies en/of inschrijfgelden,
  • het vastleggen van aanmelding voor activiteiten,
  • het opnemen van contact met de leden indien noodzakelijk c.q. gewenst
  • het sturen van informatie o.a. d.m.v. het verspreiden van het Verenigingsblad de INFO.
   ..
 4. Met wie worden de persoonsgegevens gedeeld?
  De persoonsgegevens worden verstrekt aan dan wel gedeeld met de vrijwilligers in de organisatie die voor de uitoefening van hun functie over deze gegevens moeten kunnen beschikken. Dat zijn in ieder geval de bestuursleden en de verspreider van het verenigingsblad, de INFO. Daarnaast zal per geval door het bestuur worden beoordeeld of verstrekking van (beperkte) gegevens noodzakelijk is aan overige vrijwilligers binnen de vereniging. De noodzaak van het beschikken over de (beperkte) gegevens dient hierbij te allen tijden door de betreffende vrijwilliger te worden gemotiveerd.De Vereniging zal persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, noch verdelen of anderszins ter beschikking stellen aan derden, zonder voorafgaande toestemming.
  ..
 5. Vermelding persoonsgegevens op de VCC website en in de INFO
  In samenspraak en na toestemming kunnen namen, telefoonnummers en e-mailadressen van leden/vrijwilligers voor de diverse clubs en commissies worden gepubliceerd op de website c.q. in de INFO met als doel lezers de gelegenheid te geven informatie op te vragen en/of zich aan te melden voor activiteiten.
  ..
 6. Verzamelen persoonsgegevens via website 
  Via de website van VCC zullen op geen enkele wijze persoonsgegevens verzameld worden, ook niet d.m.v. het plaatsen van cookies.
  ..
 7. Beveiliging persoonsgegevens
  De Vereniging neemt, voor zover in haar vermogen ligt, te allen tijde passende technische en organisatorische maatregelen teneinde de persoonsgegevens van de leden te beveiligen tegen verlies, diefstal en/of onrechtmatige verwerking.
  ..
 8. Privacyrechten leden
  Een lid heeft recht op inzage van haar persoonsgegevens. Het lid heeft tevens recht correctie of beperking van de geregistreerde gegevens te vragen. Ook kan het lid bezwaar maken tegen het gebruik van haar gegevens door de in punt 4 genoemde personen niet zijnde het bestuur van de vereniging.
  ..
 9. Wijziging van het privacybeleid
  Het bestuur van de vereniging behoudt zich het recht voor dit privacyreglement te wijzigen. Het gewijzigde privacyreglement kan te allen tijde worden opgevraagd bij het secretariaat. Tevens zullen de wijzigingen in de INFO worden vermeld en zal op de website het herziene reglement integraal worden opgenomen.
  Voor suggesties met betrekking tot het privacybeleid kan contact worden opgenomen met het secretariaat van de vereniging.
  ..
 10. Vragen en klachten
  Het lid kan verzoeken en/of vragen c.q. klachten met betrekking tot het privacybeleid en/of de verwerking van persoonsgegevens sturen aan het secretariaat van de vereniging. Het bestuur zal hierna zo snel mogelijk contact opnemen om een en ander met het lid te bespreken en/of de klacht op te lossen.

 

N.B. U kunt dit privacyreglement ook hier downloaden, bijvoorbeeld om te printen.